Εισαγωγή στη Ξενοδοχειακή & Τουριστική Βιομηχανία (HTM 100) αντιγραφή 1

Εισαγωγικό μάθημα στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν λεπτομερώς θέματα, όπως η ιστορική ανάπτυξη της Βιομηχανίας τόσο στο Διεθνή όσο και στον Κυπριακό χώρο, η σχέση μεταξύ της Ξανοδοχειακής και Τουριστικής Βιομηχανίας, η οργάνωση και στελέχωση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών μονάδων, οργανωτική δομή, διατμηματικές σχέσεις και επικοινωνία, οι διάφοροι τύποι επισιτιστικών μονάδων, και ο ρόλος και οι βασικές λειτουργίες των ξενοδοχειακών τμημάτων.