Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδοι (HTM 881)

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές Διδακτορικού επιπέδου και έχει σκοπό να εμβαθύνει στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της Ποιοτικής Έρευνας και να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις πρακτικές δεξιότητες που χρειάζονται στον σχεδιασμό της ποιοτικής έρευνας και στη συλλογή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.  Το μάθημα αντλεί από διδακτικές και διαδραστικές τεχνικές για να εμπλουτίσει την γνώση και τις ικανότητες των φοιτητών σε σχέση με τις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές θα μελετήσουν το φιλοσοφικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η ποιοτική έρευνα ενώ θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις μεθόδους της συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων.  Παράλληλα, ως μέρος του μαθήματος οι φοιτητές θα προβούν στην ερμηνεία και αξιολόγηση δημοσιευμένων ερευνών ποιοτικής έρευνας για να αναπτύξουν κριτική σκέψη που θα τους βοηθήσει να επιλέξουν την βέλτιστη μέθοδο ποιοτικής έρευνας για την διατριβή τους.