Αρχές Μάρκετινγκ (HTM 260)

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς το μάρκετινγκ συμβάλει στην επιχειρησιακή στρατηγική και ιδιαίτερα να κατανοήσουν πώς αναπτύσσονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται τα σχέδια μάρκετινγκ. Ένας δευτερεύων σκοπός είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις θεωρητικές, τεχνικές και διαπροσωπικές ικανότητες τις οποίες χρειάζονται οι διευθυντές μάρκετινγκ για να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στον επιχειρηματικό κόσμο.


Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια αναμένεται να παρουσιάζει ουσιαστική κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης μάρκετινγκ σε διαφορετικά περιβάλλοντα, συνθήκες και καταστάσεις. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

  • Αντιληφθούν και να υποστηρίξουν τον ρόλο του μάρκετινγκ μέσα στην εταιρία.
  • Αναπτύξουν, υλοποιήσουν και αξιολογήσουν σχέδια μάρκετινγκ κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Αναλύσουν τους πελάτες και ανταγωνιστές τους.

 

Τα πιο πάνω θα πρέπει να παρέχουν στέρεα βάση γνώσεων και ικανοτήτων για αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στο μάρκετινγκ και επαρκή κατανόηση του μάρκετινγκ για εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν διαφορετική σταδιοδρομία, ώστε να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με το προσωπικό μάρκετινγκ σε διαλειτουργικές δραστηριότητες.