Επιχειρηματικό Περιβάλλον (HTM 204A)

Το μάθημα αναλύει τα κύρια στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού. Στόχος είναι η αντίληψη της επί­δρασης στη βιομηχανία που έχουν αλλαγές στο πολιτικό, στο ανταγωνιστικό, στο κοι­νωνικό και πολιτισμικό, στο φυσικό και το Νομικό περιβάλλον.