Διεθνή Οικονομικά I (CFS 201)

Το μάθημα αυτό παρέχει μια εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική του διεθνούς εμπο­ρίου. Οι θεωρίες του εμπορίου που καλύπτο­νται περιλαμβάνουν τις κλασικές θεωρίες, τις νέες θεωρίες εμπορίου, τις αυξάνουσες αποδόσεις και τον ατελή ανταγωνισμό, και μετακινήσεις παραγόντων στη διεθνή αγορά. Η διεθνής εμπορική πολιτική περιλαμβάνει τη δασμολόγηση, τις ποσοστώσεις, τους αυτο­περιορισμούς εξαγωγών, και τις επιδοτήσεις εξαγωγών. Το μάθημα καλύπτει επίσης τις σύγχρονες εμπορικές συμφωνίες και τον ρόλο των διεθνών οργανισμών σε συμφωνίες εμπο­ρικής πολιτικής.