Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας (CIS_205)

Tο μάθημα ‘ΕΣΔ205: Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας’ έχει ως στόχο τη διασαφήνιση και κριτική προσέγγιση του όρου "Κοινωνία της Πληροφορίας". Στην εποχή μας συζητείται συχνά ο όρος “Κοινωνία της Πληροφορίας” (ΚτΠ) χωρίς ωστόσο να επεξηγείται ή να τεκμηριώνεται επαρκώς. Το μάθημα εστιάζει στην κριτική συζήτηση του όρου ΚτΠ και των φαινομένων που σχετίζονται με την ΚτΠ, προσφέροντας την ευκαιρία διασαφήνισης του όρου. Το μάθημα προσφέρει μία γενική εισαγωγή στην έννοια της ΚτΠ και έχει ως κύριο σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες που αφορούν στην ΚτΠ, εξετάζοντας τις αλλαγές στη δομή της κοινωνίας σε θέματα όπως η τεχνολογική υποδομή, η οικονομία, οι κοινωνικοί θεσμοί, η δημοκρατική έκφραση, κ.τ.λ. Θα δοθεί έμφαση στη δυνητική συνεισφορά αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές της ΚτΠ σε διάφορες πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας. 

 Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να προβληματιστούν για ερωτήματα όπως τα ακόλουθα: 

●      Τι εννοούμε με τον όρο ΚτΠ; 

●      Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

●      Πώς διαφέρει η KτΠ, ως μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας, από τα προηγούμενα μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης; 

●      Πώς η πληροφορική τεχνολογία σχετίζεται με την ΚτΠ;

●      Ποιες είναι οι προκλήσεις και τα διλήμματα της ΚτΠ;