Εξάσκηση για Ομάδα Υποστήριξης

Να εξασκηθεί το προσωπικό του γραφείου Σπουδών στη χρήση των εργαλείων αξιολόγησης (από την πλευρά του διδάσκοντα)