Χρηματοοικονομικά ΙΙ (CFS 222-FALL)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυν­ση στο υλικό που καλύπτεται στο μάθημα Χρηματοοικονομικά I. Περιλαμβάνει μεθό­δους με τις οποίες υπολογίζεται το κόστος του κεφαλαίου, αξιολόγηση των επισφαλών χρεών, κεφαλαιακή δομή και την πολιτική μερισμάτων. Καλύπτει επίσης θέματα όπως ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων, ο ρόλος των συγχωνεύσεων και των εξαγορών και η δομή των Αρχικών Δημοσίων Εγγραφών (ΙΡΟ).