Χρηματοοικονομική Ι - (CFS 221)

Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Χρηματοοικονομικών. Καλύπτει την έννοια της αποδοτικότητας της αγοράςκαιτηναποτίμησητωνκεφαλαιουχικών αγαθών όπως τα αποθέματα και τα ομόλογα. Καλύπτει επίσης τις προτιμήσεις των επενδυτών όσον αφορά τον κίνδυνο καθώς και τη θεωρία του χαρτοφυλακίου. Άλλα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων,   τη   χρονική   διάρθρωση των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την τιμολόγηση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.