Αρχές Προγραμματισμού I (MEM 111 E)

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο την εισαγωγή του φοιτητή στις αρχές προγραμματισμού και στις βασικές μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης. Θέματα: Στοιχεία προγραμματισμού FORTRAN – Μεταφορά ελέγχου και βρόχοι – Διανύσματα και πίνακες – Τμηματικός προγραμματισμός, υποπρογράμματα – Αρχεία και διαχείριση τους  . Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστήρια.