Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας

Το μάθημα απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό την καθοδήγηση του χρήστη ώστε να γίνει πληροφοριακά αυτόνομος σε θέματα αναζήτησης, αξιολόγησης, οργάνωσης και αποτελεσματικής χρήσης της πληροφορίας.

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Σκοπός του μαθήματος είναι η  εξετάση τις
εφαρμογές της πληροφορικής στις επιστήμες υγείας και ιδιαίτερα στη Νοσηλευτική.

Second Language Acquisition

LCE 510 is a 7-ECTS credit (European Credits Transfer and Accumulation System) required Master degree level module that concentrates on Second Language Acquisition (SLA) in an era of technological developments. Through an examination of data from a variety of world languages, the course encourages students to reflect on their languages in a comparative way, and consider how theories of Second Language Acquisition (SLA) can be applied in the era of technology. Thus, students are expected to gain an understanding of what features of language and technology are unique, and what features are shared by human languages in general, and to apply such knowledge in a way appropriate to the needs of their student clientele.